Karimnagar Tehsils

Tehsil Tehsil Code Ibrahimpatnam 96 Mallapur 97 Raikal 98 Sarangapur 99 Dharmapuri 100 Velgatoor 101 Ramagundam 102 Kamanpur 103 Manthani 104 Kataram 105 Mahadevpur 106 Mutharam (N) 107 Malharrao mandal 108 Mutharam (A) 109...